1. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL

Puncte tari:
Rețeaua de drumuri naționale și județene, precum și cea de cale ferată leagă teritoriul de axele principale de comunicație ale țării; Rețelele de gaze naturale, apă potabilă, electricitate, de telefonie fixă și mobilă, de internet și cablu tv care acoperă aproape toată comunitatea; Peisajul natural pitoresc compus din sate adunate specific zonei de contact dintre deal și câmpie; Climă temperat-continentală moderată; Puncte slabe:
Relief în majoritate cu parcele agricole farâmițate ce nu permite formarea de mari exploatații agricole susceptibile de a fi exploatate cu mijloace moderne; Drumurile de acces spre terenurile agricole sunt în marea lor majoritate în stare precară; În ultimii ani s-a produs o exploatare abuzivă a terenurilor ceea ce a atras eroziuni de soluri; Oportunități:
Programe ale Uniunii Europene cât și ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate mediului rural; Amenajarea completă a malurilor pârâului Bălăneasa și a râului Buzău va rezolva multiple probleme precum apărarea contra inundațiilor, reducerea eroziunii malurilor, ecologizarea albiilor, utilizarea forței de muncă locale, înfrumusețarea mediului ambiant; Programele de împăduriri și amenajări ce pot fi derulate cu finanțare de la U.E. și Guvernul României. Amenințări:
Extinderea fenomenul de eroziune a solului cu posibile consecinţe grave pe termen lung, datorat exploatării intensive; Poluarea pârâurilor și a râurilor din teritoriu; Apariția unor activități productive în vatra satului care perturbă fonic și ecologic viața cetățenilor; Pericolul de inundații și alunecări de teren în urma ploilor torențiale în zona deluroasă;

2. POPULAȚIA ȘI RESURSELE UMANE

Puncte tari:
Nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii; Existența în zonă a unor persoane care au avut succes în afaceri poate deveni exemplară și pentru ceilalți cetățeni; Cetățenii din comună manifestă o bună mobilitate și adaptabilitate pe piața muncii, după disponibilizările masive din «marea industrie» ei au găsit soluții de căștigare a existenței recalificându-se în alte meserii sau dezvoltând activități pe cont propriu, alții, în special tinerii, au ales să lucreze în străinătate; Existenţa unor specialişti în domenii variate de activitate; Populația nu are un grad mare de îmbătrânire, segmentul de vârstă între 30-34 ani, fiind cel mai numeros; În comunitate există o mentalitate de tip tradițional și creștin, s-au păstrat în buna măsură tradițiile și obiceiurile străvechi, credința ortodoxă; Puncte slabe:
Nu există o cultură a spiritului civic, a sentimentului că spațiul public este al tuturor și nu al nimănui, de asemenea capacitatea cetățenilor de a se asocia în vederea realizării de activități lucrative și voluntare de interes public este redusă; Se constată o anumită rezervă a cetățenilor în a încerca ei înșiși să găsească soluții la problemele de ordin gospodăresc și edilitar și așteaptă ca totul să se rezolve de la primărie; Climatul economic instabil și accesul limitat la informația legată de posibilitatea accesării de consultanță și credite pentru începerea unei activități lucrative pe cont propriu face ca mulți dintre cetățenii din comună să ezite în a demara o afacere familială; Mentalitatea populaţiei faţă de schimbare în general şi reconversie profesională în special este rigidă și conservatoare; Accesul limitat la informare și formare profesională; Informația legată de modalitatea prin care ei să-și caute un loc de muncă, cultura unui contract de muncă legal cu toate privilegiile sociale care se deduc din acesta, și lipsesc în mod evident și întreprinzătorii privați; Nivelul educației în satul rural, este în continuare deosebit de precar, deși în această comună există școli cu cadre didactice pregătite; Cultura ecologică a cetățenilor din comună este precară; Cultura managerială a întreprinzătorilor se rezumă la vocație și empirism; Promovarea resurselor umane ale comunei este precară; Căile de comunicație dintre satele comunei necesită lucrări de reabilitare și pietruire; Oportunități:
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă; Existenţa unor programe de finanţare externe si guvernamentale pentru reconversie profesională; Revigorarea căminelor culturale sătești și conservarea tradițiilor istorice și etno-folclorice; Proiecte de implicare a bisericii și școlii în activități comunitare, de îmbunătățire a comunicării între membrii comunității și de integrare a lor; Proiecte de implicare a cadrelor didactice în atragerea copiilor spre școlile din comună și a părinților acestora către activități voluntare de îmbunătățire a bazei materiale a școlilor; Proiecte de implicare a agenților economici în viața comunității, de sprijinire a activităților de ordin edilitar, cultural, ecologic, educativ; Proiecte de natură a îmbunătăți comunicarea între membrii comunității, de a ameliora comunicarea între aceștia și aparatul administrativ, dintre aceștia și organizațiile implicate în dezvoltarea comunitară, bănci care se ocupă de credite în agricultură, agenții de ocupare a forței de muncă; Dezvoltarea unor centre sociale sau centre de zi pentru asistați sociali și copii defavorizați; Stimularea asociațiilor de tip ONG care își propun să participe la dezvoltarea comunitară la promovarea spiritului cetățenesc, a educației ecologice; Parteneriate Intercomunitare și existența Programului Leader și a agenților de dezvoltare locală în teritoriu; Manifestări ciclice de tip «Ziua comunei» , concursuri de tip cea mai frumoasă stradă sau cea mai frumoasă gospodărie, sau cel mai promițător tânăr întreprinzător, festivaluri folclorice, târguri, participări la expoziții în toate satele din cadrul teritoriului; Consolidarea comunicării între cetățean și actorii conducerii locale, primărie, consiliu local, poliție; Amenințări:
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii şi economiei rurale datorită fiscalităţii ridicate; Creșterea numărului celor care aleg să părăsească comuna pentru a lucra în strainătate; Lipsa locurilor de muncă și neîncrederea în eficiența justiției aduce riscul unei evoluții alarmante a fenomenului infracțional în special în rândul tinerilor; Climatul economic incert face ca o bună parte din cetățeni să se angajeze, cu sau fără acte, pe salarii modice la întreprinzători obscuri care-i concediază fără preaviz, asta pentru că cetățenii nu-și cunosc drepturile și nu au posibilitatea în cele mai dese cazuri, financiară să-și apere drepturile; Lipsurile financiare și necunoașterea legislației familiei sunt cauza multor abuzuri în familiile defavorizate, abandonuri de copii; Lipsa unui Planning Familial face ca familiile defavorizate să aibă mai mulți copii decât își doresc, cărora nu au apoi posibilitatea să le asigure un viitor; Lipsa unor factori de educație și a posibilităților de angajare în muncă, de divertisment sau de sport în special pentru tinerii între 20-30 ani va duce la alunecarea acestora pe panta infracționalității.

3. INFRASTRUCTURA

Puncte tari:
Existenţa căilor de acces rutiere și feroviare, a rețelelor de gaze naturale și apa potabilă; Existența unor obiective turistice în comună și apropierea ei, poate duce la reabilitarea și amenajarea unor căi de comunicație moderne; Puncte slabe:
Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei rutiere; Reţeaua de canalizare lipsește cu desăvârșire; Nu există un serviciu de colectare selectivă a deșeurilor menajere; Nu există un sistem eficient de marcaje și indicatoare rutiere, tăblițe cu numele străzilor în toate satele din cadrul comunei; Drumurile de accces către suprafețele agricole sunt precare; Consiliul Local are resurse financiare insuficiente pentru toate programele investiționale pe care dorește să le implementeze; Oportunități:
Programe comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural: Leader, Fondurile Structurale,etc.; Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale; Programe de modernizare a infrastructurii rutiere în mediul rural; Dezvoltarea unui sistem de canalizare și colectare a apelor pluviale și menajere; Aducerea la zi a planurilor urbanistice ale teritoriului și extinderea spațiului destinat construcțiilor pentru a deschide posibilitatea tinerilor să-și construiască locuințe și pentru întreprinzători să asigure terenuri pentru dezvoltarea afacerilor. Amenințări:
Orientarea programelor europene şi guvernamentale spre alte zone considerate prioritare; Scăderea interesului investitorilor pentru comuna datorită infrastructurii fizice neadecvate; O dezvoltare incoerentă din punct de vedere urbanistic va fi de natură a deteriora spațiul de locuit și specificul rural; Înființarea unei societăți de cadastru.

4. ECONOMIA

Puncte tari:
Existența terenurilor din extravilan aproape de căile de comunicații și de utilități suceptibile de a fi transformate în terenuri investiționale. Experiența profesională și în management a unor cetățeni din teritoriu; Primăria susține și încurajează noi investitori care doresc să dezvolte o activitate economică în mediul rural; Înființarea de noi plantații de pomi fructiferi, conditiile de relief și clima fiind foarte propice; Puncte slabe:
Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine majore insuficiente pentru potențialul comunității; Infrastructura rutieră necorespunzătoare, lipsa canalizării și a altor dotări edilitare; Echipamente şi tehnologii învechite; Lipsa unui sistem de valorificare a produselor locale; Lipsa unor subvenții consistente din partea statului pentru producția agricolă și viticolă; Predominanța micilor culturi, necunoașterea normelor de exploatare judicioasă și ecologică a suprafețelor de teren; Lipsa unei educații manageriale și a unei surse de informare în gestiunea afacerilor; Lipsa unui centru de formare profesională adaptat cerințelor pieții; Lipsa unui târg modern cu toate facilitățile necesare sau a unei expoziții comunale în care producătorii să-și afișeze produsele. Oportunități:
Reconversia unor capacităţi economice aflate în conservare în capacităţi cu profil nou de fabricaţie sau prelucrare a produselor autohtone; Reconversia unor capacităţi, în special agricole si viticole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale din mediul rural; Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri; Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi administrativ cu unităţi teritoriale (similare sau asemănătoare) din ţară şi străinătate ; După cum am amintit la capitolul despre infrastructură este util de analizat înființarea unor platforme de dezvoltare mic industrială după normele dezvoltării rurale moderne, în special în zona drumului național 10; Program care să vizeze atragerea de investitori interesați să dezvolte în zonă activități lucrative industriale sau turistice; Proiect urbanistic coerent pentru o nouă așezare rurală un nou sătuc, în care să se instaleze persoane care vor lucra în zonă, dată fiind necesitatea tot mai acută de teren construibil în zona apropiată și scumpă pentru multe persoane interesate în acest sens. Este de așteptat ca acest teritoriu să cunoască o dezvoltare economică înfloritoare în următorii ani și să-și extindă aria de dezvoltare a unui sistem comunitar de promovare a întreprinzătorilor; Facilitarea accesului public la mijloace de informare internet / presă / comunicări / consultanță; Amenințări:
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii şi economiei rurale datorită fiscalităţii ridicate; Migrația forței de muncă spre zone mai bine dezvoltate economic; Ruralizarea excesivă exprimată prin reducerea surselor de venit la exploatarea unei gospodării de subzistență; Apariția unor întreprinzători-exploatatori care angajează forța de muncă la negru sau cu contracte de muncă suspecte, care nu garantează drepturile angajatului poate fi de natură a descuraja această formă de angajament în special în rândul tinerilor cu educație precară ce nu au avut niciodată șansa de a lucra «legal». Aceasta este de natură să-i reîntoarcă pe aceștia la o perspectivă asupra vieții deosebit de limitată în care ei lucrează cu ziua pe unde pot, astfel putând măcar să-și hrănească familia în ziua imediat următoare.

5. TURISM

Puncte tari:
Potenţial turistic și peisagistic datorită situării în zona dealurilor subcarpatice și a suprafețelor împădurite, dar și un bogat patrimoniu arheologic și cultural; Aşezarea geografică propice dezvoltării serviciilor de orice natură economică; Organizarea anuală a unor sărbători care atrag numeroși turiști: Izvorul tămăduirii de exemplu, Paștele, Crăciunul,etc. Puncte slabe:
Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine mici; Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor; Lipsa unei infrastructuri complete necesară dezvoltării activităților rurale; Lipsa unei culturi manageriale pe sectorul serviciilor conexe de recreere, restaurante, educație ecologică; Aspectul optic insalubru al anumitor zone ale comunei; Lipsa indicatoarelor turistice și a panourilor care să prezinte obiectivele din apropiere; Comunitatea nu este promovată din punct de vedere arheologic și istoric. Oportunități:
Extinderea reţelei de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea agriculturii ecologice; Amplasarea de-a lungul căilor de acces rutiere de indicatoare de promovare a comunei este o manieră ieftină și eficientă de atragere a turiștilor în zonă; Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare; Relansarea activităților Căminelor Culturale sătești; Implicarea copiilor și a tinerilor în activități culturale și ecologice; Dezvoltarea funcției de agent de dezvoltare locală în teritoriu; Realizarea de contacte de înfrățire și colaborare cu alte comune din țară și din UE; Amenințări:
Fiscalitatea şi birocraţia; Reducerea sau eliminarea unor facilităţi; Orientarea spre alte zone de interes a investitorilor; Concurența zonelor limitrofe care poate deveni totodată un factor de motivare pentru noi să ne dezvoltăm; Perspectiva de a nu avea oameni bine pregătiți pentru atragerea fondurilor în teritoriu;

6. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari:
Comparativ cu alte teritorii avem o infrastuctură stradală și agricolă; Potențial peisagistic, arheologic și istoric foarte ridicat; Puncte slabe:
Suprafeţe defrişate nasc eroziuni ale solului, alunecări de teren și inundații; Colectarea neselectivă a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor, lipsa unor rampe ecologice de depozitare selectivă a acestora; Educaţia ecologică este superficială; Nu există o educație ecologică a cetățenilor și un sistem de panotaj de natură a-i conștientiza de riscurile ecologice și legale la care se expun negestionând corect deșeurile; Oportunități:
Utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural; Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică; Crearea unor rampe ecologice de depozitare temporară a deșeurilor menajere și a unui sistem eficient de colectare și selectare a acestora; Elaborarea unor proiecte de amenajare ecologică a unor parcuri de agreement în zonă; Achiziția la primărie de echipamente specifice amenajărilor funciare; Proiecte de înfrumusețare a satului, implicarea cetățenilor în menținerea și îmbunătățirea aspectului optic al comunei; Amenințări:
Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe termen lung dacă nu se intervine la timp; Deversarea apelor pluviale și menajere în pânza freatică;