Infrastructura

Infrastructura de transport

Comuna Pârscov este situată în partea de nord-vest a municipiului Buzău la o distanță de 31,68 km în extremitatea răsăriteană a Subcarpaților Buzăului, având acces din 203 L care face legătura cu DN 10 șoseaua Buzău-Brașov.

Depresiunea Pârscovului se dezvoltă și spre nord pe o lungime de cca 2 km pe cursul inferior al pârâului Bălăneasa la confluența cu râul Buzău. din orașul Buzău se poate ajunge și pe calea ferată linia CFR 504 actualmente privatizată, comuna aflându-se la cca. 30 km (prin gara Pârscov, halta Bădila fiind astăzi dezafectată).Calea ferată a fost construită între 1908-1909 de către Societatea Goetz, iar în contract prevedea printre obligații și înființarea unei fabrici de cherestea, obligativitatea transportului cu cărăuși români și construirea unei căi ferate de la Buzău spre Nehoiașu.

Legătura dintre comuna Pârscov și satele Pălici și Ursoaia aparținând comunei Viperești se face pe DC 81 cu trecere prin satul Bădila, drum ce a fost modernizat pe o lungime de 6 km până la ieșirea de pe teritoriul U.A.T.-ului. Pe lângă acesta mai există și alte drumuri de importanță locală: DC 90 care face legătura cu satele din nord, repectiv Runcu, Trestieni și Târcov, DC 79 care face legătura prin Robești-Măgura cu DN10 și DC 143 (modernizat) care leagă centrul civic al reședinței comunale de gară, de-a lungul căruia sunt Primăria, Școala Gimnazială Pârscov, Postul de Poliție, Oficiul Poștal.

DJ 203L leagă cu întreruperi municipiul Buzău de nord-vestul județului prin Berca, cu sincope în Cojanu, mergând spre Cozieni.

Podul metalic de pe DC 79 care timp de 60 de ani a făcut posibilă traversarea râului Buzău a fost dezafectat în anul 2000 fiind înlocuit de cel actual din beton.

 

Infrastructura de utilitati

Alimentarea cu apa

In comuna Pârscov, alimentarea cu apă se relizează prin captări din surse de suprafaţă, prin 2 drenuri orizontale şi un puţ colector. Din puțul colector apa trece prin stația de clorinare situată la o distanță de 11.5 m de puțul colector, având rolul de a asigura dezinfecția apei captate și concentrația de clor de siguranță a acesteia înainte de a fi trimisă în rețeaua de distribuție pentru consum. Apa captată în puțul colector, după clorinare ajunge în 2 bazine ce au o capacitate de 300 mc fiecare, situate la o distanță de 1600 m față de stația de pompare și la o diferență de nivel de 100 m.

 Sunt racordate la această reţea satele Pârscov, Lunca Frumoasă, Robești şi Bădila. Lungimea simplă a reţelei este de 35 km. Serviciul este asigurat de Consiliul Local Pârscov – Serviciul Apă. Astfel sunt deservite 1200 gospodării ale populaţiei (din care 80 apartamente) şi 50 agenţi economici şi instituţii publice.

Instalaţia centrală de alimentare cu apă deserveşte doar 59% din numărul gospodăriilor de la nivelul comunei, restul aprovizionându-se din cele 95 fântâni selecţionate; pe baza probelor prelevate,  s-a constatat că 60%  dintre acestea nu corespund parametrilor de potabilitate, în principal datorită igienizărilor şi dezinfecţiilor deficitare.

Canalizare

In comuna Pârscov exista reţea de canalizare menajera in satul reşedinţa, restul satelor nu sunt deservite de reţeaua de canalizare. Gospodăriile individuale au puţuri uscate, de tip rural, de la care depunerile sunt vidanjate periodic. Apele uzate menajere, rezultate de la instituţiile publice si agenţii economici sunt colectate şi preepurate in instalaţiile proprii de preepurare (bazine vidanjabile) ale acestora.

Apele pluviale, parţial sunt colectate de reţeaua de rigole stradale ale localităţii iar parţial se scurg liber, in ambele situaţii, aceste ape se infiltrează in substrat sau se descarca in paraiele care traverseaza comuna.

Alimentarea cu căldură

In anul 2003 comuna Pârscov a fost racordată la sistemul de alimentare cu gaze aparținând furnizorului Premier Energy S.A. Începând de atunci o parte din locuitorii comunei au trecut la sistemul de încălzire al locuințelor prin centrale și convectoare pe gaze, procesul continuând și în prezent. O altă modalitate de încălzire a locuințelor, care începe să fie din ce în ce mai folosită este cea a centralelor cu lemne, rămânând însă și utilizatori de sobe cu combustibil solid. Prepararea hranei se realizează la mașini de gătit tip aragaz racordate la sistemul de alimentare cu gaze, gaze lichefiate îmbuteliate și sobe de gătit cu lemne.

Alimentarea cu energie electrica

In prezent comuna Pârscov este racordata la sistemul energetic naţional prin intermediul statiei de alimentare-transformare de 20 KV care se gaseste in majoritatea satelor componente ale comunei. Consumatorii casnici individuali si agenţii economici sunt alimentati cu energie electrica prin reţelele electrice de medie/joasa tensiune precum si posturile de transformare existente si figurate in planuri. Reţelele electrice sunt executate preponderent aerian, pe stâlpi de beton.             

Telefonie si cablu TV

Localitatile componente ale comunei sunt prevăzute cu instalatii de telefonie avand ca abonaţi agenţi economici si casnici. Reţelele de telefonie sunt pozate aerian pe stâlpii de beton ai reţelei electrice de joasa tensiune. Din punctul de vedere al telefoniei și internetului mobil, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil. Televiziunea digitală ajunge la consumatori prin intermediul antenelor parabolice TELEKOM si DIGI, dar și prin intermediul cablului de la AKTA pe intreg teritoriul localitatii. Accesul la internet este asigurat prin fibră optică sau cablu internet de către TELEKOM, AKTA si ADI PROF SRL.

Gospodăria comunala

La nivelul localitatii Pirscov, functioneaza serviciul de salubrizare administrat de catre CONSILIUL LOCAL PIRSCOV-SERVICIUL SALUBRIZARE conform HCL nr 40 din 20.10.2016 si cuprinde activitati de colectare separate si transportul separate al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv  fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori  ,acesta fiind organizat pe baza urmatoarelor principii:

-protectia sanatatii publice;

-autonomia locala si descentralizarea;

            – responsabilitatea fata de cetateni;

            – conservarea si protectia mediului inconjurator;

            – calitatea si continuitatea serviciului;

            – tarife echilibrate si accesibile tuturor utilizatorilor;

            – nediscriminarea si egalitatea utilizatorilor;

            – transparenta,consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;

            – administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica ;

            – securitatea serviciului;

            – dezvoltarea durabila.

Text extras din Strategia de dezvoltare a comunei Pârscov 2017-2020