Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 9/2022privind transformarea postului de Secretar II S in Secretar I S la Scoala Gimnaziala Vasile Voiculescu, comuna Parscov, jud. Buzau2022/02/09
HCL 8/2022privind modificarea HCL nr. 29/27.10.2021 pentru aprobarea cererii de finantare si devizului general pentru obiectivul de investitii – Modernizare drumuri de interes local in comuna Parscov, jud. Buzau pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny2022/02/09
HCL 7/2022privind aprobarea finantarii serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investitii – Reabilitare, modernizare si extinderea sistem de alimentare cu apa in comuna Parscov, jud. Buzau2022/01/27
HCL 6/2022privind aprobarea actului aditional prin care se aproba modificarile la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al UAT comuna Parscov, jud. Buzau, incheiat cu societarea Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL sub nr. 1112/19.02.20182022/01/27
HCL 5/2022privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UAT comuna Parscov, jud. Buzau si implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor prevazute la art. 17 alin. 5 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor2022/01/27
HCL 4/2022privind aprobarea acordului de cooperare pentru servicii de utilitate publica cu Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania2022/01/27
HCL 3/2022privind verificarea bransamentelor abonatilor la serviciul public de alimentare cu apa al comunei Parsov2022/01/06
HCL 2/2022privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022 – 2023 in comuna Pârscov2022/01/06
HCL 1/2022privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local sursa A – anul 2021 din excedentul anilor precedenti2022/01/06
HCL 39/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/12/23
HCL 38/2021privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Parscov, jud. Buzau2021/12/23
HCL 33/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/11/25
HCL 31/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Pârscov în Comisia de evaluare a probei interviu – Conncurs ocupare post director și director adjunct2021/10/27
HCL 30/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitiiInfiintare sistem de canalizare în comuna Pârscov,jude􏰞􏰑􏰒tul Buzau2021/10/27
HCL 27/2021privind modificarea actului constitutiv al societăţii SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL prin introducerea unor noi activităţi secundare2021/09/23
HCL 26/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/09/23
HCL 25/2021privind trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 176 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .23047 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.23047; apartenenta la domeniul privat al comunei Parscov a suprafetei de 304 mp teren aferent constructiei din numarul cadastral susmentionat2021/09/23
HCL 24/2021privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Pârscov2021/09/23
HCL 23/2021privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire – teren proprietate publica comuna si constructii Scoala gimnaziala Vasile Voiculescu Pârscov2021/09/23
HCL 22/2021privind preluare la bugetul local a soldului ramas de la activitatea salubrizare ca urmare Infiintarii Serviciului public salubrizare SRL Parscov conform Hotararii Consiliului local al comunei Pârscov nr.7/08.02.20182021/09/23
HCL 21/2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2021/09/23
HCL 20/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pârscov 2021 􏰀- 20272021/09/23
HCL 19/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/08/25
HCL 18/2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Pârscov în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/08/12
HCL 17/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/08/05
HCL 14/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/06/03
HCL 13/2021privind propuneri pentru programul de transport local judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna Pârscov2021/06/03
HCL 12/2021privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia2021/06/03
HCL 11/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna Pârscov este membru asociat2021/05/10
HCL 10/2021privind aprobarea bugetului local al comunei Pârscov în anul 20212021/04/27
HCL 9/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Pieţei Agroalimentare Pârscov2021/04/05
HCL 8/2021privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pârscov2021/03/25
HCL 7/2021privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Pârscov în anul 20202021/03/25
HCL 6/2021pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Pârscov , județul Buzău2021/03/25
HCL 5/2021privind investiția “ statie de clorinare cu dozare automată a clorului gazos “ pentru serviciul public de alimentare cu apă al comunei Pârscov2021/02/18
HCL 4/2021privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația Sportivă “ Rapid Pârscov” in cadrul unitatii administrativ- teritoriale comuna Pârscov2021/02/18
HCL 3/2021privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2021/02/18
HCL 2/2021privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021 – 2022 in comuna Pârscov2021/02/18
HCL 1/2021privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local sursa A și sursa E – anul 2020 din excedentul anilor precedenti2021/01/07
HCL 34/2020privind nivelul impozitelor şi taxelor locale în comuna Pârscov pentru anul fiscal 20212020/12/17
HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/12/17
HCL 32/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2020/12/17
HCL 31/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pârscov2020/12/17
HCL 30/2020privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov2020/11/12
HCL 29/2020privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pârscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2020/11/12
HCL 28/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pârscov2020/11/12
HCL 27/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/18
HCL 26/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/10
HCL 25/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov trimestrul 1/ 20202020/07/23
HCL 24/2020privind aprobare Plan urbanistic zonal “ construire spălătorie auto self- service “ in satul Robesti , comuna Pârscov2020/07/23
HCL 23/2020privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Parscov si Consiliului local al comunei Parscov2020/06/25
HCL 22/2020privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 al SC Serviciul Public Salubrizare Pârscov SRL2020/06/25
HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Parscov este membru asociat2020/05/14
HCL 20/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/05/14
HCL 19/2020privind modificarea si aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2020/05/14
HCL 18/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice – an 2020 si a Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Pârscov pe anul 20202020/05/14
HCL 17/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov 20192020/05/14
HCL 16/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/04/24
HCL 15/2020privind aprobarea Proiectului Institutional al Centrului de zi Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 20252020/04/10
HCL 14/2020privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov2020/04/10
HCL 13/2020pentru revocarea Hotararii nr.10 / 28.02.2020 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/04/10
HCL 12/2020privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr.7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/04/10
HCL 11/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/03/17
HCL 10/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/28
HCL 9/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/28
HCL 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/28
HCL 7/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/28
HCL 6/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Pârscov, județul Buzau2020/02/28
HCL 5/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/28
HCL 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/28
HCL 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/08
HCL 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/08
HCL 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/08
HCL 42/2019privind taxele si impozitele locale in anul 2020 – comuna Pârscov2019/11/21
HCL 40/2019privind însusirea contractului de comodat pentru microbuzul scolar împrumutat de la comuna Pănătău , județul Buzău2019/11/21
HCL 41/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov si serviciilor publice din afara aparatului de specialitate2019/11/21
HCL 39/2019privind acordarea unei recompense financiare la împlinirea vârstei de 100 de ani2019/10/24
HCL 38/2019privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural “ Vasile Voiculescu “al comunei Pârscov2019/10/24
HCL 37/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/10/24
HCL 36/2019privind reorganizarea ,reîncadrarea și aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului2019/09/26
HCL 35/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/26
HCL 34/2019privind unele actiuni ale Centrului de zi Pârscov2019/09/11
HCL 33/2019privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2019/09/11
HCL 32/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/11
HCL 31/2019privind insusirea evaluarii si aprobarea vânzarii unui teren proprietate privată a Unitații Administrativ Teritoriale Comuna Pârscov,județul Buzău înscris în cartea funciară 216182019/08/22
HCL 30/2019privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov în trimestrul I si II /20192019/08/22
HCL 29/2019privind abogarea Hotararii nr.17/27.05.2010 pentru aprobarea darii in administrarea Consiliului judetean Buzau din administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Pârscov in scopul realizarii obiectivului „Statie de transfer deseuri”in cadrul implementarii proiectului „MASTER PLAN – Plan de Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Buzau2019/07/25
HCL 28/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/07/25
HCL 25/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU”in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrulProgramului National de Dezvoltare Locala2019/05/24
HCL 24/2019privind completarea taxelor si impozitelor locale in anul 20192019/05/15
HCL 23/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/05/15
HCL 21/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 20/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Pârscov, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/04/18
HCL 19/2019privind aprobarea si promovarea temei de proiectare “ Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Pârscov “2019/04/18
HCL 18/2019privind trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 1132 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .21569 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.215692019/04/18
HCL 17/2019privind aprobarea completarii Manualului de proceduri din cadrul Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 16/2019privind aprobarea codului etic al Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 15/2019pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport scolar in comuna Pârscov2019/04/18
HCL 14/2019privind aprobarea bugetului local 20192019/04/18
HCL 13/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/18
HCL 12/2019privind componenta echipei mobile pentru interventie de urgenta in caz de violenta domestica in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 11/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi Pârscov si a Manualului de proceduri din cadrul acestuia2019/02/13
HCL 10/2019privind realizarea platii online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 9/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 8/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/02/13
HCL 7/2019privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2019/02/13
HCL 6/2019privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov 20182019/02/13
HCL 5/2019privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentului de urbanism pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General si Regulamentului de urbanism care se afla in faza finală de avizare2019/01/22
HCL 4/2019privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,sursa A al anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 3/2019privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local sursa E a anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 2/2019privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare a bugetului local sursa A al anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 1/2019privind acoperirea temporară a golului de casă, din excedentul bugetului local – provenit din derularea cheltuielilor sectiunii de functionare2019/01/08
HCL 62/2018privind stabilirea nomenclatorului, ierahiei functiilor publice sau contractuale si salarizarea fiecarei functii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate, incepand cu 01.01.20192018/12/18
HCL 47/2018privind aprobarea bugetului pentru anul 2018 al SC Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL2018/09/10
HCL 42/2018privind aprobarea numarului de posturi, organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirscov, jud. Buzau2018/08/30
HCL 52/2017privind stabilirea nomenclatorului si ierahiei, functiilor publice sau contractuale si salarizarea fiecarei functii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate, incepadan cu 01.01.20182017/12/18
HCL 31/2017privind stabilirea nomenclatorului si ierahiei, functiilor publice sau contractuale, salarizarea incepand cu 01.07.2017 a functiilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate2017/07/31
HCL 52/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/12/29
HCL 51/2016privind taxele si impozitele locale in anul 20172016/12/19
HCL 50/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/12/19
HCL 49/2016privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a obiectivuluide investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov , judeţul Buzău”2016/11/29
HCL 48/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Pirscov, judeţul Buzău”2016/11/29
HCL 47/2016privind conferirea titlului de cetatean de onoare domnului ZHONG YUBIN2016/11/17
HCL 46/2016privind aprobarea Regulamentului de acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Pirscov , judetul Buzau2016/11/17
HCL 45/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/11/17
HCL 44/2016privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate si achizitii publice, serviciu de apa,serviciu de salubrizare si activitati culturale in Caminul cultural Pirscov2016/10/20
HCL 42/2016privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV2016/10/20
HCL 41/2016privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău către serviciul „CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău2016/10/20
HCL 38/2016privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei PÎRSCOV,judeţul Buzău2016/10/20
HCL 37/2016pentru revocarea hotararii privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei2016/10/04
HCL 36/2016privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pirscov cu lucrarea ‘’ Reabilitare functionala Camin cultural Pirscov , comuna Pirscov ‘’2016/10/04
HCL 35/2016privind aprobarea proiectului amenajarii unui spatiu de joaca si recreere pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov2016/10/04
HCL 34/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/10/04
HCL 33/2016pentru revocarea Hotararii nr.26/04.08.2016 privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/10/04
HCL 32/2016privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirscov , judetul Buzau pentru anul 20172016/09/14
HCL 31/2016prin care se ia act de demisia consilierilor locali Zamfira Daniel – Mihail , Duta Dumitru2016/09/14
HCL 30/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/09/14
HCL 29/2016privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pirscov pe trimestrul 2 / 20162016/09/14
HCL 28/2016privind aprobarea amenajarii unui spatiu de joaca si recreere pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov2016/08/04
HCL 27/2016privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei2016/08/04
HCL 26/2016privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/08/04
HCL 25/2016pentru verificarea bransamentelor abonatilor alimentare cu apa al comunei Pirscov2016/07/28
HCL 24/2016privind organizarea zilei comunei Pirscov, judeţul Buzau.2016/07/28
HCL 23/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/07/28
HCL 22/2016privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/07/07
HCL 21/2016privind modificarea componenței Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2016/07/07
HCL 20/2016privind modificarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliului local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 19/2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Pirscov2016/07/07
HCL 18/2016privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat şi interes local, cu asociat unic comuna Pîrscov, prin Consiliul local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 17/2016privind împuternicirea reprezentantului legal în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale2016/07/07
HCL 16/2016privind validarea mandatelor consilierilor supleanți pe locurile vacantate în Consiliul local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 14/2016privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2016/06/25
HCL 13/2016privind alegerea viceprimarului comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 12/2016privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 11/2016privind constituirea legală a Consiliului local al comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 10/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Pirscov2016/06/25
HCL 9/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliului local al comunei Pîrscov ale candidaților aleși la 05 iunie 20162016/06/25
HCL 4/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/03/01
HCL 3/2016privind aprobarea bugetului pe anul 20162016/02/01

Comments are closed.